Certyfikat marki

Nazwisko IYENGAR® jeszcze za jego życia stało się marką znaną na całym świecie. Jasno identyfikuje wyjątkową metodę jogi opartą na tysiącach lat tradycji i indywidualnych doświadczeniach tego wielkiego nauczyciela. Aby zadbać o jakość przekazu, jego merytoryczną wartość i spójność z metodą, Iyengar zarejestrował nazwisko jako znak towarowy. Władze poszczególnych stowarzyszeń jogi Iyengara w różnych krajach zostały tym samym zobowiązane do stania na straży tego dziedzictwa.

Szukaj nauczyciela z Certyfikatem Marki IYENGAR®, jeśli chcesz być pewien jego kwalifikacji

Nauczyciel, żeby otrzymać Certyfikat Marki, musi spełnić określone wymogi merytoryczne i etyczne. To co ważne, nie dostaje go na całe życie! Certyfikat jest odnawiany co roku.  Żeby można było się nim posługiwać, trzeba uczestniczyć w konwencji jogi, praktykować w Instytucie w Punie lub wziąć udział w określonej liczbie profesjonalnych warsztatów z doświadczonymi nauczycielami metody Iyengara. Certyfikat pokazuje uczniom, że wiedza ich nauczyciela jest nieustannie rozwijana.

W naszym kraju wydawanie certyfikatów koordynuje Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. SJIP potwierdza w ten sposób kompetencje nauczyciela oraz jego uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara. Tylko nauczyciele, którzy uzyskali ważny Certyfikat, mogą posługiwać się nazwiskiem IYENGAR® w odniesieniu do usług związanych z nauczaniem jogi. Nazwisko IYENGAR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, stąd używanie go w kontekście działalności zawodowej przez osoby nieuprawnione (nieposiadające ważnego certyfikatu) stanowi naruszenie prawa. Zastrzeżonym  znakiem jest również stojąca postać w pozycji natarajasana, która jest symbolem graficznym certyfikatu.

Aktualna lista certyfikowanych nauczycieli

Nauczyciele korzystający uzyskujący Certyfikat Marki mają szansę na wyrażenie Iyengarowi podziękowania i szacunku za  niewyobrażalny wkład w rozwój jogi na całym świecie. Jesteśmy częścią tej metody i tej społeczności. Stosując Certyfikat Marki deklarujemy wierność metodzie i zasadom etycznym Gurujiego.

 

Natarajasana

 

Warunki przyznania certyfikatu

Certyfikat Marki może być przyznany wyłącznie nauczycielom, którzy uczą i praktykują jogę zgodnie z metodą IYENGARA®. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce zostało upoważnione do przyznania Certyfikatu każdemu nauczycielowi, który:

 • jest w danym momencie członkiem SJIP z opłaconą składką członkowską,
 • posiada ważny dyplom nauczycielski - od stopnia Introductory II - przyznany przez SJIP, inne Stowarzyszenie Jogi BKS Iyengara lub przez Yogacharya Sri B.K.S. Iyengara,
 • podczas zajęć jogi nauczyciel nie miesza zajęć jogi metodą IYENGARA® z innymi stylami jogi lub innymi dyscyplinami,
 • utrzymuje regularną praktykę własną asan i pranajamy,
 • stale bierze udział w szkoleniach w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, w konwencjach jogi Iyengara lub w szkoleniach prowadzonych przez nauczycieli zaakceptowanych przez SJIP,
 • przestrzega zasad etycznych (zob. Załącznik C do Umowy Sublicencyjnej),
 • opłaca roczną opłatę licencyjną w wysokości 50zł.
Aby uzyskać certyfikat, należy wziąć udział w odpowiedniej liczbie szkoleń/warsztatów:
 1. Kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków w minionych dwóch latach kalendarzowych:  
  • Udział w przynajmniej 50 godzinach warsztatów z nauczycielem stopnia minimum Junior III z ważnym Certyfikatem. Po warsztacie należy poprosić o pisemne zaświadczenie z wyszczególnieniem ilości godzin.
  • Potwierdzony (podpisany przez prowadzącego) udział w 80 godzinach warsztatów lub zajęć z nauczycielem posiadającym certyfikat o dwa stopnie wyższym.
  • Udział w treningu nauczycielskim Introductory lub odbycie dwuletniego terminowania u nauczyciela z ważnym certyfikatem oraz zdanie egzaminu nauczycielskiego Introductory II.
 2. Pobyty szkoleniowe w Punie - udział w zajęciach w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (należy zadbać o zaświadczenie o odbyciu praktyki): 
  1. dwutygodniowy pobyt szkoleniowy zapewnia certyfikat na 1 rok,
  2. czterotygodniowy pobyt szkoleniowy zapewnia certyfikat na 3 lata.
 3. Udział w konwencji jogi Iyengara w Polsce lub za granicą, organizowanej przez stowarzyszenie jogi Iyengara - zapewnia CM na 1 rok.
Certyfikat jest przyznawany na jeden rok od 1 maja i odnawialny na analogiczny okres.

  Pierwsze zgłoszenie do certyfikatu

  Nauczyciele ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie certyfikatu powinni w terminie do 15 kwietnia przesłać na adres:

  Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce, ul. M. Langiewicza 2/5, 61-502 Poznań, następujące dokumenty:

  Należy parafować każdą stronę dokumentu oraz złożyć czytelny podpis na końcu. Wypełnić czytelnie drukowanymi literami imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
  Po zaakceptowaniu, podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu, członek otrzymuje e-maila informacyjnego, że może przystąpić do wypełnienia formularza informacyjnego, stanowiącego integralną część umowy podlicencyjnej. Formularz należy wypełnić on-line logujac się poprzez swój Panel użytkownika. Po wypełnieniu formularza system udostępnia możliwość zapłaty opłaty licencyjnej w wysokości 50 zł. Płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayU. Prosimy nie dokonywać przelewów indywidualnych na konto stowarzyszenia.

  Przedłużenie certyfikatu

  Nauczyciele, którzy chcą przedłużyć certyfikat, powinni w terminie do 15 kwietnia:

  • Wypełnić formularz informacyjny. Formularz wypełnia się on-line w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu.
  • Wnieść roczną opłatę licencyjną w wysokości 50 zł. Po wypełnieniu formularza system udostępnia możliwość zapłaty opłaty licencyjnej za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayU. Prosimy nie dokonywać przelewów indywidualnych na konto stowarzyszenia.
  Dokumenty potwierdzające udział w warsztatach, pobyt w Punie lub odbywanie praktyki u nauczyciela z opisem godzin należy przechowywać przez okres dwóch lat od daty zdarzenia. Dokumenty te mogą podlegać losowemu sprawdzeniu przez sekretariat SJIP.
  Raz podpisana umowa o CM jest ważna przy przedłużaniu nawet jeśli licencjobiorca w niepoprzedzającym roku nie przedłużał CMu. Innymi słowy w wypadku przedłużania licencji nie trzeba zawierać ponownie umowy.

  Wyłączenia dozwolonego użycia znaków towarowych

  Certyfikat przewidziany jest dla osób indywidualnych, nigdy dla grupy. Nie mogą go używać firmy lub instytuty.

  Jeśli prowadzicie jogę w szkole, miejscowym ośrodku gminnym lub klubie fitness, nie mogą one wykorzystywać certyfikatu w reklamowaniu się. Mogą natomiast reklamować, jak wcześniej, Twoje zajęcia jako jogę Iyengara. Nie mogą reklamować nauczyciela, który nie posiada Certyfikatu, jako uczącego jogi Iyengara. Jeśli pragniesz użyć nazwisko Iyengar w nazwie swojej firmy, szkoły jogi lub centrum, zwróć uwagę na poniższe wskazówki z Puny:

  • Każdy nauczyciel chcący wykorzystać nazwisko Gurujiego w nazwie szkoły musi mieć co najmniej stopień Junior Intermediate II.
  • Należy wystąpić o bezpośrednią akceptację rodziny Iyengarów.
  • Do prośby należy załączyć list stowarzyszenia stwierdzający, że spełniasz kryteria CM wymagane przez stowarzyszenie i posiadasz certyfikat.
  • Najlepiej byłoby by nauczyciel był na kursie w Punie, ale jeśli tak nie jest, załączony list stowarzyszenia powinien wzmiankować, że nauczyciel ten z sercem, szczerze i z poświęceniem przekazuje nauki Gurujiego.
  Pytania dotyczące Certyfikatu prosimy kierować na adres biuro@joga.org.pl
  IYENGAR® jest znakiem towarowym Wspólnot Europejskich nr 708675 i jako taki podlega ochronie. Jednocześnie informujemy, że zarząd SJIP jako przedstawiciel B.K.S. Iyengara w Polsce może wykorzystać środki prawne, aby znak towarowy Iyengara nie był nadużywany.