Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 2019

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia
zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
które odbędzie się w dniu 09. maja 2019 o godzinie 18:15 w Krakowie
przy ul. T. Ptaszyckiego 6 w budynku Com Com Zone

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie obrad
 2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za 2018 rok
 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z działalności za rok 2018
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018
 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia - Agacie Rozkocha za rok 2018
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia - Katarzynie Podgórni za rok 2018
 18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Marcie Zwolińskiej za rok 2018
 19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Marcie Potasińskiej - Murzańskiej za rok 2018;
 20. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Katarzynie Złotkowskiej za rok 2018
 21. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Karolinie Spychalskiej za rok 2018
 22. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Robertowi Spica za rok 2018
 23. Wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Bilans 2018
 2. Raport z działań Komitetu Technicznego
 3. Sprawozdanie z prac zarządu
 4. Sprawozdanie z działalności komisji etyki
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej